Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja teretnih vozila