Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku materijala i dijelova za elektroodržavanje objekata i opreme -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

-Odluka o poništenju postupka JN  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja teretnih vozila  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila  

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

-Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge mikrobiološke analize vode za piće    

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softverskih rešenja -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga čišćenja kancelarijskih prostorija  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku guma sa vulkanizerskim uslugama  

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade akta o procjeni rizika na radnom mjestu  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za materijal do 2 cola -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za materijal preko 2 cola  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku rasutog građevinskog materijala -Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku repariranih i novih tonera  

Predložene objave