Finansijski izvještaji za 2022. godinu

-Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine

-Bilans uspjeha za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

-Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna metoda na dan 31.12.2022. godine

-Izvještaj o radu i poslovanju za 2022