JAVNA LICITACIJA

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“ d.d.

GRADAČAC

Broj:02/1-563/24

Datum,09.04.2024.godine

Na osnovu Odluke v.d.direktora o prodaji stalnih-amortizovanih sredstava koja nisu u upotrebi putem javne licitacije, broj: 02/1-558/24 od 09.04.2024 godine, JP“Komunalac“d.d.-Gradačac objavljuje:

JAVNU  L I C I T A C I J U

o prodaji stalnih-amortizovanih sredstava koja nisu u upotrebi

I

Putem javne licitacije Javno preduzeće“Komunalac“d.d. Gradačac vrši prodaju korištenih vozila koja nisu u upotrebi.

Predmet licitacije su sljedeća motorna vozila:

1. Teretno vozilo, marke MERCEDES-BENZ, sa nadgradnjom, godina proizvodnje 2001 nije u voznom stanju, masa vozila 13460 kg, sa početnom cijenom u iznosu od 6.700,00 KM. plus PDV.

2. Teretno vozilo, DAIMLERCHRYSLER, autosmećar sa nadgradnjom, nije u voznom stanju, godina proizvodnje 2001, masa vozila11720 kg. sa početnom cijenom od  5.800,00 KM.  plus PDV.

3. Teretno vozilo DAIMLERCHRYSLER, autosmećar sa nadgradnjom godina proizvodnje 2000, masa vozila 11.310.kg. nije u voznom stanju. Sa početnom cijenom od 5.600,00 KM.

4. Teretno vozilo VOLKSWAGEN-TRANSPORTER, kombi,br.sjedišta 6. otvoreni, godina proizvodnje 2003, u voznom stanju, sa početnom cijenom od 3.000,00 KM plus PDV.

II

Vozila se mogu pogledati svakim radnim danom u krugu preduzeća u ul.Sarajevska broj: 50 Gradačac, a eventualne informacije se mogu dobiti na telefon 035-817-219.

III

Motorna vozila koja su predmet prodaje, kupuje se po principu viđeno-kupljeno pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Kupljeno vozilo se preuzima u roku od 3 dana od dana prodaje uz dokaz o uplati kompletnog iznosa.

IV

U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti učešće sva pravna i fizička lica, uz obavezu da dan prije licitacije uplate 10 % od početne cijene vozila na blagajbni preduzeća ili na ž.r. JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 161-025-0012650011 sa naznakom „uplata naknade za učešće na licitaciji redni broj sa oglasa“

Vozila koja su predmet licitacije prodaju se pojedinačno.

V

Sve poreze i troškove u vezi prenosa vlasništva snosi kupac.

Gore navedena vozila posjeduju validnu dokumentaciju  odjavljena su u PU Gradačac.

VI

Prodaja teretnih motornih vozila će biti održana dana 22.04. 2024.godine (ponedjeljak) u prostorijama JP“Komunalac“d.d. Gradačac u ul.H.K.Gradaščevića sa početkom u 10,00 sati.

Dostavljeno:

1.Radio stanici Gradačac                                                                   

2.Oglasna tabla preduzeća                                                                                                                      

3.Dnevni list Oslobođenje                                                            

4.Službi  FiR                                                                                          

5.OLX.ba

6. www.komunalac.ba

7.a/a    

PDF Ovdje: