Druga izmjena plana javnih nabavki

-Druga izmjena plana javnih nabavki    

Javna licitacija

  JAVNO PREDUZEĆE „KOMUNALAC“ d.d. GRADAČAC Broj:02/1-739/19 Datum,14.05.2019.godine     Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju procedure prodaje vozila putem javne licitacije, broj: 01/1-20-9/19-NO od 08.05.2019 godine, JP“Komunalac“d.d.-Gradačac objavljuje:     JAVNU  L I C I T A C I J U o prodaji...

Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu

- Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu  

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH REŠENJA ZA PIS I MODULA...

- TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE SOFTVERSKIH REŠENJA ZA PIS I MODULA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  

Plan javnih nabavki za 2019.

  - Plan javnih nabavki za 2019.  

Izmjena-dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: II (druga) izmjena-dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu    

Objavljena jedna odluka

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dva rabljena specijalna vozila  

Izmjene/dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Izmjene/dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu  

Objavljene 4 odluke

  - Usluga baždarenja vodomjera - Nabavka vodovodnog materijala - Nabavka vodovodnog materijala 2  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

JP Komunalac d.d. Gradačac objavljuje: - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  

Predložene objave