Javna licitacija

 

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“ d.d.

GRADAČAC

Broj:02/1-739/19

Datum,14.05.2019.godine

 

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ponovnom pokretanju procedure prodaje vozila putem javne licitacije, broj: 01/1-20-9/19-NO od 08.05.2019 godine, JP“Komunalac“d.d.-Gradačac objavljuje:

 

 

JAVNU  L I C I T A C I J U

o prodaji vozila  

 

I

Putem javne licitacije Javno preduzeće“Komunalac“d.d. Gradačac vrši prodaju korištenih vozila.

 

Predmet licitacije su sljedeća motorna vozila:

 

  1. Teretno vozilo, marke MERCEDES-BENZ, autosmećar zelene boje, dvije osovine plus prateća, godina proizvodnje 2001 u voznom stanju, snaga motora 205 KW, ukupna dozvoljena nosivost 26 000, nadgradnja „Gesing“ zapremine 22m3 sa potisnom pločom u ispravnom stanju, sa početnom cijenom u iznosu od 12.000,00 KM. plus PDV.

 

  1. Teretno vozilo, marke MERCEDES- BENZ, autosmećar zelene boje, dvoosovinac, godina proizvodnje 2000 u voznom stanju, snaga motora 170 KW, u ispravnom stanju, ukupna dozvoljena nosivost 19060, nadgradnja „Gesing“ sa početnom cijenom od 13.000,00 KM. plus PDV.

 

 

II

Vozila se mogu pogledati svakim radnim danom u krugu preduzeća u ul.Sarajevska bb.Gradačac, a eventualne informacije se mogu dobiti na telefon 035-817-219.

 

III

 

Motorna vozila koja su predmet prodaje, kupuje se po principu viđeno-kupljeno pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Kupljeno vozilo se preuzima u roku od 8 dana od dana prodaje uz dokaz o uplati kompletnog iznosa.

IV

 

U javnom pozivu na licitaciju mogu uzeti učešće sva pravna i fizička lica, uz obavezu da  prije licitacije uplate 10 % od početne cijene na ž.r. JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 161-025-00126500-11 sa naznakom „uplata naknade za učešće na licitaciji redni broj sa oglasa“

Vozila koja su predmet licitacije prodaju se pojedinačno.

 

V

Sve poreze i troškove u vezi prenosa vlasništva snosi kupac.

 

VI

 

Prodaja motornih vozila će biti održana dana 24.05. 2019.godine (petak) u prostorijama JP“Komunalac“d.d. Gradačac u ul.H.K.Gradaščevića sa početkom u 10,00 sati.

 

Dostavljeno:

1.Radio stanici Gradačac

2.Oglasna tabla preduzeća                                                                        Direktor

3.Dnevni list Oslobođenje                                                             ___________________

4.Službi  FiR                                                                                        Okanović Damir

5.OLX.ba

  1. www.komunalac.ba

7.a/a

 

-Javna licitacija