PRIMOPREDAJA NOVOG VOZILA U JP KOMUNALAC

Simbolično, na Svjetski dan zaštite životne sredine, Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac je upriličilo primopredaju i puštanje u rad specijalnog vozila za prikupljanje i odvoz razvrstanog komunalnog otpada.  Novim vozilom  se značajno olakšava kako obavljanje djelatnosti prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog i korisnog otpada, tako i rad samih uposlenika Preduzeća.

Radi se o kamionu marke „MERCEDES“, zapremine  16 m3.  Vrijednost nabavke iznosi 322.000 KM, bez PDV-a, odnosno 376.740 KM sa PDV-om, a riječ je o sredstvima Preduzeća uz veoma značajnu podršku Fonda za zaštitu okoliša Fedracije Bosne i Hercegovine u iznosu od 180.000,00 KM.

Nabavka je izvršena u skladu sa politikom preduzeća i planu obnove voznog parka RJ Komunalije, a s ciljem provođenja mjere unapređenja integralnog upravljanja otpadom i sistema cirkularne ekonomije za provođenje strateških ciljeva iz Strategije razvoja FBiH, Federalne strategije zaštite okoliša i Federalnog plana upravljanja otpadom.

Navedenim dokumentima je planirano značajno unapređenje sistema odvojenog sakupljanja, reciklaže i ponovne upotrebe komunalnog otpada u cijeloj FBiH, te u skladu sa navedenim JP “Komunalac”d.d. Gradačac  nastavlja aktivnosti prikupljanja primarno selektiranog otpada kako u cilju jačanja svijesti građana o korisnim otpadu, tako i smanjenju troškova deponovanja.

Inače, broj korisnika usluge prikupljanja i odvožnje otpada koje uslužuje JP „Komunalac“ je  trenutno preko 8.000 korisnika. Iz svakog domaćinstva na području Grada Gradačac jednom sedmično se vrši prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. 

RJ „Komunalije“ raspolaže sa 7 specijalnih vozila za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada kojima se pruža usluga za oko 35.000 stanovnika sa područja Grada Gradačac.

Posebnu zahvalnost za podršku nabavci novog kamiona za prikupljanje i odvoz razvrstanog komunalnog otpada preduzeće iskazuje osnivaču, Gradu Gradačac sa gradonačelnikom Dervišagićem i Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.