O B A V J E Š T E NJ E O SAZIVANJU 44. (REDOVNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC“ D.D. GRADAČAC

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“ d.d.

GRADAČAC

Broj: 01/1-29-7-A/24-NO

Datum: 07.06.2024.godine

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 81/15 i 75/21),  člana 44. i 66.  Statuta  Javnog preduzeća “Komunalac“ d.d. Gradačac (broj: 01-15-2-A/23 od 27.02.2023.g.) i Odluke o sazivanju 44. (redovne) Skupštine JP „Komunalac“ d.d. Gradačac,  broj 01/1-29-7/24-NO od 07.06.2024. godine, Nadzorni odbor  objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU 44. (REDOVNE) SKUPŠTINE JAVNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC“ D.D. GRADAČAC

I 44. (redovna) skupština javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac održat će se dana 03.07.2024. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva, ul. H.K.Gradaščevića br.62, Gradačac.

II Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, lično ili putem punomoćnika, dioničari s više 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlučivanje nije postignut održavanje Skupštine se odlaže.

III Za 44. (redovnu) Skupštinu dioničara Javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac utvrđen je slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika;
 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o radu i poslovanju društva za 2023. godinu uključujći:
  1. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac“dd Gradačac za 2023.godinu sa sa Finansijskim izvještajima;
  1. Revizija finansijskih izvještaja na dan 31.decembra 2023.godine (nezavisno revizorsko mišljenje);
  1. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu;
  1. Godišnji izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2023.godinu;
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu;
 4. Donošenje Odluke o izboru neovisnog (vanjskog) revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2024.godinu.

IV Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinu vodi dioničar/punomoćnik sa najvećim brojem dionica. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje koji čine: predsjednik Novalić Rasima i članovi: Hećimović Almir i Softić Adnan.

V Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Komisije vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

VI Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva, ili poštom na adresu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac H.K. Gradaščevića 62, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

VII Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloge odluka Nadzornom odboru JP „Komunalac“ d.d. Gradačac najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

VIII Registracija prijavljenih dioničara i punomoćnika dioničara vršit će se dana 03.07.2024. godine od 9:30 do 10:00 sati, u prostorijama JP“Komunalac“ d.d. Gradačac.

Dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u prostorijama JP“Komunalac“ d.d. Gradačac, izvršiti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu. 

PDF OVDJE:

                                                                                                                 Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                                               Alić Midhat