JAVNI KONKURS za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP «Komunalac» d.d. Gradačac

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“d.d.

GRADAČAC

Broj:01/1-00/21-NO

Datum: 29.03.2021.godine.

 

Na osnovu člana 8. i 26 Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 ), i člana 7. i 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH(„Službene novine Federacije BiH“, bro:j 12/03, 34/03, 65/13), Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:15/21, člana 89. Statuta Javnog preduzeća «Komunalac» d.d. Gradačac broj 02/1-2319/09 od 16.10.2009. i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor članova Odbora za reviziju broj 01/1-33-4/21-NO od 15.06.2021. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća «Komunalac» d.d. Gradačac, raspisuje:

 

 

  J A V N I   K O N K U R S  

 za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP «Komunalac» d.d. Gradačac                                     

 

 

1.Objavljuje se javni konkurs za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP «Komunalac» d.d. Gradačac

   3 (tri) izvršioca

 

2.Opis pozicije.

 

Odbor za reviziju ima obaveze i odgovornosti:

 • da prati postupak finansijskog izvještavanja;
 • da raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju interne revizije, razmotri godišnju studiju rizika u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih, značajnih pitanja- područja i revizija koje će se izvršiti, te obezbjeđuje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana;
 • da prati učinkovitost sistema interne kontrole, interne revizije, te sistem upravljanja rizicima u preduzeća,
 • prati postupak finansijskog izvještavanja;
 • odgovoran je osigurati nezavisnost i kvalitet obavljanja revizije finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja;
 • nagleda provođenje revizije finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja,
 • prati nezavisnost revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama;
 • podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca;
 • odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istovremeno kontrolu usklđenosti poslovanja društva i fukcioniranja organa društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.

 

3.Mandat

 

Članovi odbora za reviziju (predsjednik i dva člana) se imenuju na period od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

Sa imenovanim članovima Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skupštine preduzeća zaključuje se ugovor kojim se regulišu ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade.

Izbor i predlaganje članova odbora za reviziju vrši Nadzorni odbor, a imenovanje Skupština JP «Komunalac» d.d.Gradačac.

 

 

 

 

4.Uvjeti

 

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete:

a)Opći uvjeti

1.da je stariji od 18 godina, a mlađi od 70 na dan imenovanja  (dokaz: izvod iz MKR);

2.da je državljanin BiH  (dokaz: uvjerenje o državljanstvu);

3.da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou  u

BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: ovjerena izjava);

4.da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava);

5.da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s funkcijom člana Odbora

za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske

kazne prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: uvjerenje nadležnog suda);

6.da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora

za reviziju (dokaz: uvjerenje nadležnog suda);

7.da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i

nosiocima izvršnih funkcija na bilo kojem nivou ( dokaz: ovjerena izjava);

8.da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu čl.5. Zakona o vladinim i drugim imenovanjima FBiH (dokaz: ovjerena izjava);

9.da nije član nadzornog odbora ili uprave preduzeća, kao ni zaposlenik preduzeća niti da

ima direktni ili indirektni interes u preduzeću osim naknade po osnovu te funkcije dokaz: ovjerena izjava);

 

 

 

b)Posebni uvjeti:

1.da ima visoku stručnu spremu VSS (VII stepen) ekonomskog smjera (dokaz:ovjerena kopija diplome);

2.da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima finansija i računovodstva i da ima certifikat ovlaštenog revizora

ili  certifikat samostalnog računovođe (dokaz: ovjrena kopija potvrde o radnom iskustvu i ovjerena  kopija  certifikata), (prednost imaju kandidati sa certifikatom ovlaštenih revizora);

3.da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje dužnosti na poziciji, člana

Odbora za reviziju i da poznaje Zakon o privrednim društvima i ostale pozitovne zakonske propise  i djelokrug rada organa društva, posebno djelatnosti preduzeća za koje se kandiduje.

 

    Napomena: Ukoliko bar jedan od prijavljenih kandidata ne bude imao certifikat ovlaštenog revizora, konkurs će biti

poništen i ponovo objavljen.

 

 1. Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dsužni su priložiti:
 2. a) biografija sa adresom i kontakt telefon;
 3. b) svu potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) kojim kandidat dokazuje opće i posebne uvjete navedene u javnom konkursu (tačka 4, a) i b).

 

Tražena dokumentacija mora biti u orginalu ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće blagovremeno pozvani na intervju.

Kandidati koji ne uđu u uži izbor neće biti pozvani na intervju.

Konačno imenovanje se vrši na Skupštini društva.

Naknadu članovima Odbora za reviziju utvrdit će Skupština društva.

 

Kovertirane prijave sa traženim dokumentima dostaviti na adresu:

JP «Komunalac» d.d. Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića br. 114.

76250 Gradačac, sa naznakom PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS (za Odbor za reviziju)-NE OTVARATI.

 

Nepotpune i neblgovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će biti objavljen u dnavnim novinama „Oslobođenje“ i u „Sl. novinama FBiH“

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

 

                                                                               Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                        Mehmed Selimović