Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku materijala i dijelova za elektroodržavanje objekata i opreme

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku računarske opreme

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku asfalta