Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda za 2021. godinu