Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku hlora i atestiranje boca

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku repariranih i novih tonera

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku higijensko potrošnog materijala

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku kancelarijskog materijala i inventara