Objava 4 odluke

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tarupa za održavanje javnih površina

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu servisiranja mašinske opreme za mehanički predtretman na prečistaču

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu servisiranja linije mašinskog odvodnjavanja mulja na prečistaču

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu konsultantskih usluga iz oblasti zaštite okoline, zdravlja i socijalnih pitanja