K O N K U R S

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“ d.d.

G R A D A Č A C

– Nadzorni odbor –

 

Broj: 01/1-8 /24-NO

Datum, 16.02.2024.god.

 

 

Na osnovu člana 12.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 , 109/12 i 89/18) , člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 34/03 i 65/13), člana 11. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Tuzlanskog kantona i općina/gradova sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti općina/gradova

Na odručju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”,broj.11/2019) i člana 66. i 74. Statuta Javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac, te Odluke Nadzornog odbora broj 01/1-4-4/24-NO od 19.01.2024.godine, Nadzorni odbor raspisuje:

 

 

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora JP „Komunalac“ d.d. Gradačac

 

 

 

 1. Opći uvjeti:

 

 1. Da je državljanin BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou BiH, u periodu od 3 godine prije objave konkursa;
 4. Da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH;
 5. Da nije osuđivan za kaznena djela ili privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak;
 6. Da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju direktora;
 7. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH;
 8. Da nije član konkurentskog privrednog društva ili za takvo društvo djeluje po drugim osnovama.

 

 1. Posebni uvjeti

 

 1. Da ima VSS tehničke, ekonomske ili pravne struke (ili adekvatno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja koje se vrednije sa 240 ects. Bodova);
 2. Da ima najmanje  5 godina radnog iskustva u struci;
 3. Da posjeduje stručno znanje i organizatorske sposobnosti u oblastima od značaja za rad i poslovanje preduzeća što će se utvrditi kod obavljanja intervijua sa kandidatima;
 4. Da izvrši prezentiranje Programa rada za mandatni period;
 5. Da je zdravstveno i radno sposoban za poziciju na koju konkuriše.
 6. Da je posjeduje certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11,2/13,80/13, 45/15, 60/16, 88/17 i 22/19)

 

 1. Za članove uprave ne može biti imenovano lice ako obavlja funkciju koja je nespojiva sa funkcijom direktora i ako vrši funkciju u političkim strankama.

 

 

 

Podnosilac prijave dužan je priložiti sljedeća dokumenta:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Izjavu kandidata ovjerenu od strane nadležnog organa iz tačaka A/3; 4; 7; i 8; te tačka C;
 4. Potvrdu da nije osuđivan za kaznena djela i privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak, od nadležnog suda (ne stariju od 3 mjeseca);
 5. Potvrdu da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljati aktivnosti za poziciju direktora (ne stariju od 3 mjeseca);
 6. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefon;
 7. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj i stručnoj spremi;
 8. Dokaz o radnom iskustvu;
 9. Program rada za mandatni period;
 10. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo izabrani kandidat, nakon konačnog izbora.
 11. Certifikat o završenom usavršavanju iz tačke B/6.

 

 

Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Položaj,ovlaštenja,prava i  odgovornosti Direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora u skladu sa odredbama statuta preduzeća.

 

 

Postupak izbora kandidata za direktora po objavljenom konkursu provodi Nadzorni odbor iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslivnih potreba.

Nadzorni odbor vrši postupak provjere blagovremenosti i potpunosti dostavljene dokumentacije, ispunjava nja propisanih uslova, obavlja interviju sa kandidatima koji ispunjavaju javnog konkursa, utvrđuje rang listu kandidata za izbor direktora, vrši izbor direktora i doniosi odluku o izboru i dostavlja Gradskom vijeću na prethodnu saglasnost.

Gradsko vijeće donosi Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za imenovanje direktora.

Nadzorni odbor imenuje direktora za kojeg je data saglasnost.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti e-mail adresu ili broj telefona kako bi se mogli pozvati na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg  objavljivanja, a objaviti će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Službenim novinama Federacije BiH“

Rok za podnošenje prijave računa se od dana zadnje objave.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac

Ul.Huseina Kapetana Gradaščevića 62

76250 Gradačac

Sa naznakom: „Prijava za konkurs za izbor direktora – otvara NO“.

Predsjednik Nadzornog odbora

_________________________

Midhat Alić

 

Konkurs za direktora 2024.

Narudžbenica Oslobođenje konkurs za direktora 2024.