Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera B klase

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vodomjera C klase sa radiomodulom