Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja radnika od nesreće

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga periodičnog zdravstvenog pregleda radnika