Kvartalni izvještaj o upravljanju okolišem br. 8/2021 koji se odnosi na III kvartal 2021

 

U skladu sa ESAP- PZ 10: Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih stana, a u vezi praćenja Projekta vodosnabdijevanja Gradačca i izvođenju radova na izradnji sistema vodosnabdijevanja u južnom dijelu Gradačca, objavljejemo slijedeći

Kvartalni izvještaj o upravljanju okolišem br. 8/2021 koji se odnosi na III kvartal 2021:

 

Poglavlje

 

Informacije koje treba obezbijediti

 

Zabilježena odstupanja u vezi okoliša

 

Nije bilo zabilježenih odstupanja
Dostupna dokumentacija o okolišu

 

Konzorcij “Buk Promet”d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac

T 3 – Izgradnja sistema vodosnabdijevanja južnog dijela grada Gradačac sa izvorišta Domažić – dio IV faze – distributivna vodovodna mreža i pumpna stanica PS 12 u naselju Rajska, te dionica distributivnog cjevovoda od čvora č356 (Kerep-Humke) do čvora č357 (Lukavac Gornji)

Elaborat o uređenju gradilišta za izvođenje radova na proširenju vodovodnog sistema(područje Rajske)

T 4 –Rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac (za dio područja naselja Vida, Donje Ledenice i centralnog dijela grada)

Lot-1 L=22,43 km i

Lot-2 L=20,94 km

Elaborat o uređenju gradilišta za lot -1 L = 22,43 km

Elaborat o uređenju gradilišta za lot -2 L = 20,94 km

Plan upravljanja građevinskim otpadom za lot -1 L = 22,43 km

Plan upravljanja građevinskim otpadom za lot -2 L = 20,94 km

Izvođačevi i podizvođačevi

upravitelji okoliša

 

Za T 3

Džemal Kulović,dipl.ing.građ.- projekt menadžer

Enes Iskrić, dipl.ing.geodezije – inženjer geodezije

Mersed Beganović, dipl.ing,građ. – voditelj gradilišta

Alen Grabus, dipl.ing.el.tehnike- inženjer elektrotehnike

Za T 4

Vladan Čukić, dipl.ing rađevine

Džemal Kulović, dipl.ing.građ.

Branislav Erić, dipl.ing.građ.

Blagoje Tomić, dipl.ing.građ.

Petar Lukić, dipl.ing.geodezije

Relevantna korespodencija o okolišu Zapisnici sa mjesečnih sastanaka
Akcije u vezi sa okolišem tokom mjeseca Periodični pregledi gradilišta od strane nadzornih inženjera
Izvještaj o neusklađenosti (NCR)  
Registar žalbi Nema registrovanih žalbi vezano za okoliš
Praćenje okolišnih parametara  
Status odlagališta za iskopani materijal Privremena deponija u Ledenicama Donjim koja će se prazniti kada se sakupi cca 4,00 tone opasnog otpada na osnovu ugovora:

br.240-01/21 od 03.03.2021.god. potpisanog između „Balegem“d.o.o. Gradačac i „KEMEKO-BH“ d.o.o. Lukavac i

br.264-01/21 od 08.03.2021. god.potpisanog između „Buk promet“ d.o.o. Bijeljina i „KEMEKO-BH“d.o.o. Lukavac

Status pozajmišta  
Ostale dozvole i saglasnosti Građevinska dozvola br. 06/1-19-2-219/21 od 04.02.2021

dio IV faze – distributivna vodovodna mreža i pumpna stanica PS 12 u naselju Rajska, te dionica distributivnog cjevovoda od čvora č356 (Kerep-Humke) do čvora č357 (Lukavac Gornji)

Građevinska dozvola br. 06/1-19-2-1076/20 od 19.11.2020.

Rekonstrukcija postojećih azbestnih cijevi, vodovoda nedovoljnog kapaciteta i dotrajale mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac (za dio područja naselja Vida, Donje Ledenice i centralnog dijela grada)

Evidencija o sprovedenoj obuci

 

28.02.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Buk promet”d.o.o. Bijeljina

27.03.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Balegem”d.o.o. Gradačac

Dostavljen Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri osposobljenosti zaposlenika za sigurno rukovanje opasnim materijama br. 467/21 od 16.02.2021. god.za 40 radnika „Balegem“d.o.o. Gradačac; obuku i provjeru osposobljenosi izvršio „TQM“d.o.o. Lukavac

Dostavljen Zapisnik o izvršenoj obuci i provjeri osposobljenosti zaposlenika za sigurno rukovanje opasnim materijama br. 480/20 od 16.02.2021. god.za 23 radnika „Buk promet“d.o.o. Bijeljina; obuku i provjeru osposobljenosi izvršio „TQM“d.o.o. Lukavac

Ostalo