Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP Komunalac d.d. Gradačac

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“ d.d.

G R A D A Č A C

– Nadzorni odbor –

 

Broj: 01/1-5 /20-NO

Datum, 30.01.2020.god.

 

 

Na osnovu člana 12.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Sl.novine FBiH“ broj 34/03 i 65/13), člana 89; 95; i 96. Statuta Javnog preduzeća „Komunalac“ d.d. Gradačac, te Odluke Nadzornog odbora broj 01/1-4-1/20-NO od 30.01.2020.godine, Nadzorni odbor raspisuje:

 

 

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora JP „Komunalac“ d.d. Gradačac

 

 

 

 1. Opći uvjeti:

 

 1. Da je državljanin BiH;
 2. Da je stariji od 18 godina;
 3. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou BiH, u periodu od 3 godine prije objave konkursa;
 4. Da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH;
 5. Da nije osuđivan za kaznena djela ili privredni prijestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak;
 6. Da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju direktora;
 7. Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH;
 8. Da nije član konkurentskog privrednog društva ili za takvo društvo djeluje po drugim osnovama.

 

 1. Posebni uvjeti

 

 1. Da ima VSS ekonomske ili tehničke struke;
 2. Radno iskustvo od najmanje 5 godina u struci;
 3. Organizatorske sposobnosti za vođenje i poslovanje preduzeća;
 4. Da nije rukovodio preduzećem, odnosno privrednim društvom koje je poslovalo sa gubitkom ili protiv kojeg je vođen stečajni postupak;
 5. Da je zdravstveno i radno sposoban.

 

Podnosilac prijave dužan je priložiti sljedeća dokumenta:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Izjavu kandidata ovjerenu od strane nadležnog organa iz tačaka A/3; 4; 7; i 8; te tačka B/4;
 4. Potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup od nadležnog suda (ne stariju od 3 mjeseca);
 5. Potvrdu da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljati aktivnosti za poziciju direktora (ne stariju od 3 mjeseca);
 6. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefon;
 7. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj i stručnoj spremi;
 8. Dokaz o radnom iskustvu;
 9. Program rada za jednu (1) i tri (3) godine.

 

 

Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine.

Plaća po dogovoru sa Nadzornim odborom.

 

 

Konkurs će se provesti transparentno nezavisnim i selektivnim postupkom i biti će izabran kandidat koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba preduzeća.

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se intervju.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti e-mail adresu ili broj telefona kako bi se mogli pozvati na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Rok za podnošenje prijave računa se od dana objave.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac

Ul.Huseina Kapetana Gradaščevića 114

76250 Gradačac

Sa naznakom: „Prijava za konkurs za izbor direktora – otvara NO“.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

_________________________

Selimović Mehmed

 

PDF verzija ovdje.