ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade akta o procjeni rizika na radnom mjestu