Kvartalni izvještaj zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu br.5/2020 koji se odnosi na IV kvartal 2020

U skladu sa ESAP- PZ 10: Objavljivanje informacija i uključivanje interesnih stana, a u vezi praćenja Projekta vodosnabdijevanja Gradačca i izvođenju radova na izradnji sistema vodosnabdijevanja u južnom dijelu Gradačca, objavljejemo slijedeći

Kvartalni izvještaj zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu br.5/2020 koji se odnosi na IV kvartal 2020:

 

Poglavlje Informacije koje treba obezbijediti
Rezime

 

Izvođač radova na Projekatu vodosnabdijevanja grada Gradačac, konzorciji “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem” d.o.o. Gradačac

T 2 – Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i distributivne mreže;

Lot – 1 i lot – 2

Izvođačevo i podizvođačevo

H & S osoblje

 

Vladan Čukić, dipl.ing rađevine

Amela Mešić, dipl.ing.građ.

Branislav Erić, dipl.ing.građ.

Dobrivoje Bijelić, dipl.ing.el.teh.

Dostupna

H & S  dokumentacija

 

12.12.2019. god.

Program izvođenja radova na proširenju vodovodnog sistema(područje Zelinja) – Izgradnja vodovodnih objekata i distribucione mreže

Elaborat zaštite na radu

Plan zaštite zdravlja na radu, juli 2019

Relevantna

H & S korespodencija

 

Zapisnici sa mjesečnih sastanaka
Mašinerija na gradilištu

 

Mehanizacija “Buk promet” d.o.o. Bijeljina

Rovokopač HYUNDAI – UD.br. 94-01/19 od 01.03.2019.

Motorna testera HUSQVARNA – UD.br. 94-02/19 od 01.03.2019.

Vibro žaba WACKER NEUSON- UD.br.94-03/19 od 01.03.2019.

Mehanizacija “Balegem” d.o.o. Gradačac

Rovokopač VOLVO -UD.br. 259-V-U3/18 od 03.08.2018.

Rovokopač gusjeničar ICB – UD.br. 362-V-U1/18 od 05.11.2018.

Rovokopač CATERPILLAR – UD. br. 72-V-U1/17 od 09.03.2017.

Rovokopač gusjeničar VOLVO – UD.br.38-V-U2/16 od 18.02.2016.

Mini utovarivač BOBCAT – UD.br.44-V-U3/16 od 23.02.2016.

Vibroploča-žaba WACKER -UD. br. 259-V-U4/18 od 03.08.2018.

Vibroploča-žaba WACKER -UD. br. 152-V-U6/16 od 09.06.2016

Vibronabijač-skakavac WACKER – UD.br. 259-V-U5/18 od 03.08.2018.

Pervibrator WACKER – UD.br. 122-V-U1/17 od 28.03.2019.

Motorna pila VILLAGER -UD.br. 351-V-U2/17 od 03.08.2017.

Mašina za sječenje asfalta WACKER – UD.br. 96-V-U3/16 od 11.11.2016.

Pumpa za vodu WACKER – UD.br. 96-V-U4/16 od 11.11.2016.

Lista podizvođača

i broj osoblja

 

16.11.2019.god.

Odobrenje podugovaranja sa:

“Akvavent” d.o.o. Gradačac 19 radnika

“Sevgrad” d.o.o. Gradačac  6 radnika

Sažetak HSE statistike

 

Nije bilo evidentiranih težih povreda na radu.

Od strane Izvođača i Nadzora evidentirano par lakših povreda.

Evidencija o sprovedenoj obuci

 

28.02.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Buk promet” d.o.o. Bijeljina

27.03.2019.god. dostavljen Izvještaj o kontrolnom pregledu sprovođenja mjera zaštite na radu za “Balegem”d.o.o. Gradačac

17.12.2019. dostavljeni podaci o sprovedenim obukama kod podizvođača:

28.11.2019. god. Obuka iz oblasti ZNR radnika “Akvavent”d.o.o. i “Sevgrad” d.o.o. Gradačac urađena od strane Zavoda za zaštitu i projektovanje Tuzla

17.07.2019. god.Obuka iz oblasti PPZ radnika “Akvavent” d.o.o. i “Sevgrad” d.o.o. Gradačac urađena od strane “Zipp-ing”d.o.o. Gradačac

Pozitivne mjere koje su sprovedene

 

Izvršene obuke i provjere znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara angažovanih radnika

Korištena mehanizacija uredno servisirana i posjeduje upotrebne dozvole izdate od strane:

“Zaštita na radu” Bijeljina za mehanizaciju “Buk promet” Bijeljina i

“Netz elektik” d.o.o. Gradačac za mehanizaciju “Balegem” Gradačac

Polisa osiguranja Atos osiguranje br. 033779 (20.09.2018.-20.03.2020.) “Buk promet”d.o.o. Bijeljina za osiguranje objekata u izgradnji od strane konzorcijuma “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac

Polisa osiguranja Dunav osiguranja br. 0013344 (23.10.2018.-23.10.2019) “Balegem” d.o.o. Gradačac za osiguranje imovine konzorcijuma  “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac

Polisa osiguranja Dunav osiguranja br. 0015955 (06.08.2019.-25.12.2020) “Balegem” d.o.o. Gradačac za osiguranje imovine konzorcijuma  “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac za lot -1

Polisa osiguranja Sarajevo osiguranja br. 121403499 za 19 radnika “Akvavent”d.o.o. Gradačac od 08.11.2019.

Polisa osiguranja Sarajevo osiguranja br. 121404232 za 6 radnika “Sevgrad”d.o.o. Gradačac

Polisa osiguranja Dunav osiguranja br.0015967

(07.08.2019.-12.02.2021) “Buk promet” d.o.o. Bijeljinac za osiguranje imovine konzorcijuma  “Buk promet” d.o.o. Bijeljina i “Balegem”d.o.o. Gradačac za lot -2

Slike