Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa

JAVNO PREDUZEĆE

„KOMUNALAC“d.d.

GRADAČAC

 

Broj:02-1573/19

Datum, 05.12.2019.godine

 

Na osnovu čl. 6.,7. i 8. Pravilnika o radu JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, broj: 01/1-24-2/18-NO od 22.02.2018.godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 04/19) i Odluke o potrebi prijema u radni odnos novog radnika, br.02-1572/19 od 05.12.2019. godine, u skladu sa  članom 100. Statuta JP „Komunalac“ d.d. Gradačac, direktor Preduzeća  o b j a v lj u j e:

 

JAVNI OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

 

I  Naziv pozicije radnog mjesta, opći i posebni uslovi

 

 1. Finansijsko robno materijalni knjigovođa, fakturista i saldokontista – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od šest mjeseci.

 

Kandidat treba ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 • – da je državljanin BiH,
 • – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
 • – da nije kažnjavan,
 • – da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 

Kandidat treba ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 

 1. Finansijsko robno materijalni knjigovođa, fakturista i saldokontista,

da posjeduje SSS IV stepen ekonomskog smjera,

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Kratak opis poslova i radnih zadataka
 • Vodi evidenciju stalnih sredstava i promjenu nad stalnim sredstvima;
 • Vrši obračun amortizacije;
 • Vodi evidenciju sitnog inventara i autoguma, finansijsko vođenje skladišnog poslovanja, unos i obrada robno materijalne dokumentacije (skladišne primke,izdatnice, povratnice, radni nalozi, računi..), unos i ažuriranje podataka o artiklima i uslugama;
 • Vrši praćenje analitika skladišnog stanja na dnevnoj bazi, sastavljanje faktura i knjižnih odobrenja za usluge bez ugovora;
 • Obavlja usklađenje materijalnog knjigovodstva sa skladišnom evidencijom i glavnom knjigom, obrada inventura/popisa;
 • Prati stanja i rokove potraživanja od kupaca, stara se o blagovremenoj u propisanim rokovima naplati potraživanja, izdaje podatke za knjiženje fakturisane usluge;
 • Vrši saldokonti kupaca, usaglašavanje i analizu potraživanja, pravi i dostavlja IOS-e;
 • Obezbjeđuje informacije o otvorenim stavkama/računima potraživanja od kupaca.

 

III. Uz prijavni obrazac uredno popunjen, kandidati su obavezni priložiti original ili ovjerenu kopiju  sljedećih dokumenata:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • CIPS-ovu potvrdu prebivališta,
 • diplomu/svjedočanstvo o završenom stepenu stručne spreme,
 • potvrda/uvjerenje/o radnom iskustvu u struci nakon završene škole sa opisom poslova koje je obavljao kod poslodavca.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona(“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

 

Tražena dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu „Osobođenje“ i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u istom.

Kandidati čije prijave  budu uredne, blagovremene i potpune će biti pozvani na usmeni ispit.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom.

Kandidat koji bude izabran po javnom oglasu, dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana izbora priložiti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koji je raspisan javni oglas, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

PRIJAVNI OBRAZAC koji je sastavni dio Uredbe, uredno popunjen sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti lično, putem protokola ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

Javno preduzeće „Komunalac“ d.d. Gradačac ul H.K.Gradaščevića 114, sa

NAZNAKOM „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“

 

Napomena: PRIJAVNI OBRAZAC može se skinuti sa web stranice  poslodavca   www.komunalac.ba

 

Postupak izbora kandidata provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos.

Odluku o prijemu u radni odnos sa liste uspješnih kandidata donosi direktor.

JP „Komunalac“ d.d. Gradačac će najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani na radno mjesto na koje je provedena procedura prijema u radni odnos.

 

Učesnik oglasa nezadovoljan Odlukom o izboru kandidata ima pravo u roku 8 dana od dana prijema obavijesti, izjaviti prigovor Nadzornom odboru preduzeća.

Odluka Nadzornog odbora je konačna.

 

Direktor

_______________

Okanović Damir

PDF file